12

««« تبلیغات هزینه نیست،کاهش هزینه های تبلیغاتی به همراه تبلیغات متنی و بنری شما در گیلان کده »»»

هزینه تبلیغات متنی سی روزه : 10 هزار تومان / هزینه تبلیغات بنری میکرو سی روزه : 10 هزار تومان / هزینه تبلیغات بنری سی روزه : 20 هزار تومان

تبلیغات متنی یک ماهه
8 هزار تومان / 30 روز
تبلیغات متنی 30 روزه
ثبت لینک به صورت فالو
تخفیف : 2000 تومان
تبلیغات بنری میکرو یک ماهه
8 هزار تومان / 30 روز
تبلیغات بنری میکرو 30 روزه
ابعاد تبلیغات 120 در 60
تخفیف : 2000 تومان
تبلیغات بنری یک ماهه
16 هزار تومان / 30 روز
تبلیغات بنری 30 روزه
ابعاد تبلیغات 468 در 60
تخفیف : 4000 تومان

تبلیغات متنی سه ماهه
21 هزار تومان / 90 روز
تبلیغات متنی 90 روزه
ثبت لینک به صورت فالو
تخفیف : 9.000 تومان
تبلیغات بنری میکرو سه ماهه
21 هزار تومان / 90 روز
تبلیغات بنری میکرو 90 روزه
ابعاد تبلیغات 120 در 60
تخفیف : 9.000 تومان
تبلیغات بنری سه ماهه
42 هزار تومان / 90 روز
تبلیغات بنری 90 روزه
ابعاد تبلیغات 468 در 60
تخفیف : 18.000 تومان

تبلیغات متنی شش ماهه
36 هزار تومان / 180 روز
تبلیغات متنی 180 روزه
ثبت لینک به صورت فالو
تخفیف : 24.000 تومان
تبلیغات بنری میکرو شش ماهه
36 هزار تومان / 180 روز
تبلیغات بنری میکرو 180 روزه
ابعاد تبلیغات 120 در 60
تخفیف : 24.000 تومان
تبلیغات بنری شش ماهه
72 هزار تومان / 180 روز
تبلیغات بنری 180 روزه
ابعاد تبلیغات 468 در 60
تخفیف : 48.000 تومان

تبلیغات متنی دوازده ماهه
60 هزار تومان / 360 روز
تبلیغات متنی 360 روزه
ثبت لینک به صورت فالو
تخفیف : 60.000 تومان
تبلیغات بنری میکرو دوازده ماهه
60 هزار تومان / 360 روز
تبلیغات بنری میکرو 360 روزه
ابعاد تبلیغات 120 در 60
تخفیف : 60.000 تومان
تبلیغات بنری دوازده ماهه
120 هزار تومان / 360 روز
تبلیغات بنری 360 روزه
ابعاد تبلیغات 468 در 60
تخفیف : 120.000 تومان

تبلیغات پیامکی
80 هزار تومان
ارسال پیامک به 50 % کاربران
بازگشت وجه شماره های مسدود
متن دلخواه شما تا 70حروف
تحویل فوری پیامک ها کمتر از 60 دقیقه
 
تخفیف : 20.000 تومان
تبلیغات پیامکی
150 هزار تومان
ارسال پیامک به 100 % کاربران
بازگشت وجه شماره های مسدود
متن دلخواه شما تا 130حروف
تحویل فوری پیامک ها کمتر از 60 دقیقه
 
تخفیف : 50.000 تومان
تبلیغات پیامکی
35 هزار تومان
ارسال به شماره های دلخواه شما
بازگشت وجه شماره های مسدود
متن دلخواه شما تا 70حروف
تحویل فوری پیامک ها کمتر از 60 دقیقه
ارسال پیامک به تمامی اپراتور ها
2000 پیامک به همراه گزارش

تبلیغات تیکتی
90 هزار تومان
ارسال تیکت به 50 % کاربران
متن دلخواه شما
ارائه گزارش کامل کاربران
تخفیف : 35.000 تومان
تبلیغات تیکتی
170 هزار تومان
ارسال تیکت به 100 % کاربران
متن دلخواه شما
ارائه گزارش کامل کاربران
تخفیف : 80.000 تومان
تبلیغات ایمیلی
170 هزار تومان
ارسال ایمیل به 100 % کاربران
متن دلخواه شما
ارائه گزارش کامل ایمیل ها
تخفیف : 80.000 تومان

info@gilankade-alexa.ir

پرداخت نقدی : 6037991878857907   »»»  بانک ملی  «««   اسدی دارستانی

 

بالا